چرا زن کارمند خوشبختي مي آورد؟!- هایپرکلابز

رضا حبيبي 9 سال پیش
چرا زن کارمند خوشبختي مي آورد؟!- هایپرکلابز هایپرکلابز :

محققان آمريکايي دريافتند، زني که زمام امور زندگي و سرنوشتش را به دست دارد، در خوشبخت کردن همسر خود بهتر عمل مي کند.تحقيقات اخير محققان آمريکايي نشان مي دهد که پيشرفت کاري يک زن از مهمترين عواملي است که منجر به بهبود حالات روحي و رواني وي مي شود.
اين تحقيقات نشان مي دهد که نقش زن کارمند در ساماندهي خانواده و بالابردن سطح رفاه خانواده بسيار بيشتر از زن خانه دار است.
بر اساس اين گزارش، اگر چه با کار کردن زن، مسئوليتهاي وي بيشتر مي شود، اما هميشه سعي دارد همسر خود را خوشبخت کند و اين امر باعث مي شود که مرد به کارمند بودن وي افتخار کند.

منبع :http://khorasannews.com/OnlineNews.aspx?newsid=821...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب