کولر گازی چگونه کار میکند- هایپرکلابز

کولر گازی چگونه کار میکند- هایپرکلابز هایپرکلابز :

اولين سيستم كولرحرفه اي در سال ١٩٠٢ توسط يك مهندس جوان الكتريك به نام ويليس هاويلند كرير ابداع شد. اين سيستم براي رفع رطوبت موجود در هوا در شركت محل كار اين مهندس جوان ساخته شده بود. مهندس كرير هواي داخل ساختمان را از داخل لوله هاي سردي رد كرد. هواي عبور داده شده به تدريج سرد شده و از انجايي كه هواي سرد نسبت به هواي گرم رطوبت كمتري را حمل مي كند، در نتيجه هواي داخل ساختمان خنك و خشك نگه داشته مي شد.

كاهش رطوبت مزاياي ديگري نيز دارد، كاهش دماي هوا، به اين ترتيب يك تكنولوژي جديد به وجود آورد. مهندس كرير مي دانست ابداع او داراي قابليت هاي بسياري است. اين واقعه تنها كمي قبل از ظهور سيستم هاي تهويه هوا در سينما ها و تئاتر ها رخ داده بود.

فرايند واقعي سيستم خنك كننده هوا بر اساس روشي ساده است. در واقع يك خنك كننده هوا مانند يك يخچال عمل مي كند. با اين تفاوت كه سيستم خنك كننده هوا داراي تجهيزات خارجي براي خنك كردن هوا نيست. به جاي آن ديوارهاي خانه شما هواي خنك را داخل و هواي گرم را بيرون نگه مي دارد.

كولر ها از پديده سرما زايي براي خنك كردن هواي داخل خانه استفاده مي كنند و در واقع از مزيت برجسته يك قانون فيزيكي بهره می جویند. زماني كه يك مايع به گاز تبديل مي شود گرما جذب مي كند، سيستم خنك كننده يا كولر از اين ويژگي تبديل مايع به گاز يا همان تبديل فاز استفاده مي كند. به اين ترتيب كه تركيبات شيميايي خاصي را براي تبخير و تقطير كردن مدام در يك سيستم بسته سیم پيچي به كار مي گيرد. اين تركيبات مورد استفاده به تركيبات سرما زا موسوم هستند كه داراي ويژگي تغيير در دماهاي نسبتا پايين مي باشند. سيستم هاي خنك كننده داراي پنكه هايي هستند كه هواي گرم درون را به بالاي سیم پيچ هاي پر از مواد سرمازا منتقل مي كنند. سيستم خنك كننده مركزي داراي سيستمي از مجاري براي ورود و خروج هوا از اين سیم پکيچ هاي سرد كننده فنري شكل هستند.

نحوه كار بخش هاي مختلف سيستم خنك كننده يا كولر:

زماني كه هواي گرم بر روي هواي سرد جريان مي يابد تبخير كننده فشار پايين شروع به حركت مارپيچي مي كند. مواد سرمازاي داخل ، گرما جذب كرده و از حالت مايع به حالت گازي تبديل مي شود. براي ادامه روند سرمازايي سيستم خنك كننده ( كولر) مجددا گاز سرمازا را به حالت مايع تبديل مي كند. براي انجام اين امر كمپرسور گاز را تحت فشار بالا قرار مي دهد. اين فرايند گرماي زيادي توليد مي كند. اين گرماي توليد شده توسط سیم پيچ هاي كندانسور به بيرون از فضاي كولر رانده مي شود. همانطور كه گاز سرد مي شود به حالت مايع در مي آيد و كل فرايند از نو تكرار مي شود. به صورت زير به اين چرخه نگاه كنيد:

يك فرايند بي پايان و عالي:

كولر گازی چگونه كار مي كند؟
AddThis Social Bookmark Button

کولر گازی

اولين سيستم كولرحرفه اي در سال ١٩٠٢ توسط يك مهندس جوان الكتريك به نام ويليس هاويلند كرير ابداع شد. اين سيستم براي رفع رطوبت موجود در هوا در شركت محل كار اين مهندس جوان ساخته شده بود. مهندس كرير هواي داخل ساختمان را از داخل لوله هاي سردي رد كرد. هواي عبور داده شده به تدريج سرد شده و از انجايي كه هواي سرد نسبت به هواي گرم رطوبت كمتري را حمل مي كند، در نتيجه هواي داخل ساختمان خنك و خشك نگه داشته مي شد.

كاهش رطوبت مزاياي ديگري نيز دارد، كاهش دماي هوا، به اين ترتيب يك تكنولوژي جديد به وجود آورد. مهندس كرير مي دانست ابداع او داراي قابليت هاي بسياري است. اين واقعه تنها كمي قبل از ظهور سيستم هاي تهويه هوا در سينما ها و تئاتر ها رخ داده بود.

فرايند واقعي سيستم خنك كننده هوا بر اساس روشي ساده است. در واقع يك خنك كننده هوا مانند يك يخچال عمل مي كند. با اين تفاوت كه سيستم خنك كننده هوا داراي تجهيزات خارجي براي خنك كردن هوا نيست. به جاي آن ديوارهاي خانه شما هواي خنك را داخل و هواي گرم را بيرون نگه مي دارد.

كولر ها از پديده سرما زايي براي خنك كردن هواي داخل خانه استفاده مي كنند و در واقع از مزيت برجسته يك قانون فيزيكي بهره می جویند. زماني كه يك مايع به گاز تبديل مي شود گرما جذب مي كند، سيستم خنك كننده يا كولر از اين ويژگي تبديل مايع به گاز يا همان تبديل فاز استفاده مي كند. به اين ترتيب كه تركيبات شيميايي خاصي را براي تبخير و تقطير كردن مدام در يك سيستم بسته سیم پيچي به كار مي گيرد. اين تركيبات مورد استفاده به تركيبات سرما زا موسوم هستند كه داراي ويژگي تغيير در دماهاي نسبتا پايين مي باشند. سيستم هاي خنك كننده داراي پنكه هايي هستند كه هواي گرم درون را به بالاي سیم پيچ هاي پر از مواد سرمازا منتقل مي كنند. سيستم خنك كننده مركزي داراي سيستمي از مجاري براي ورود و خروج هوا از اين سیم پکيچ هاي سرد كننده فنري شكل هستند.

نحوه كار بخش هاي مختلف سيستم خنك كننده يا كولر:

زماني كه هواي گرم بر روي هواي سرد جريان مي يابد تبخير كننده فشار پايين شروع به حركت مارپيچي مي كند. مواد سرمازاي داخل ، گرما جذب كرده و از حالت مايع به حالت گازي تبديل مي شود. براي ادامه روند سرمازايي سيستم خنك كننده ( كولر) مجددا گاز سرمازا را به حالت مايع تبديل مي كند. براي انجام اين امر كمپرسور گاز را تحت فشار بالا قرار مي دهد. اين فرايند گرماي زيادي توليد مي كند. اين گرماي توليد شده توسط سیم پيچ هاي كندانسور به بيرون از فضاي كولر رانده مي شود. همانطور كه گاز سرد مي شود به حالت مايع در مي آيد و كل فرايند از نو تكرار مي شود. به صورت زير به اين چرخه نگاه كنيد:

يك فرايند بي پايان و عالي:

جالب است بدانيم ٢ فرايندی كاملا متفاوت در يك كولر رخ مي دهد. مواد مايع سرما زا هواي داخل را خنك مي كند و گاز به دست امده مرتبا فشرده و سرد شده و به حالت مايع تبديل مي شود

اجزاء داخلي يك سيستم خنك كننده يا كولر:

در اولين قدم بهتر است كمي در مورد نكات خانه داري صحبت كنيم و سپس به سراغ اجزاء تشكيل دهنده يك كولر برويم. اصلي ترين وظيفه يك خنك كننده هوا سرد كردن هواي داخل خانه است. اما اين امر تنها وظيفه اش نيست. كولر مسئوليت بررسي و تنظيم دماي داخل خانه از طريق ترموستات را بر عهده دارد. همچنين آنها داراي فيلتر هايي مخصوص براي جذب ذرات معلق در هوا هستند و به اين وسيله باعث پاكسازي هواي در حال چرخش مي شوند. كولر ها به عنوان جاذب رطوبت هوا و يا خشك كننده هوا عمل مي كنند. به دليل اينكه دماي هوا جزء كليدي براي تعيين رطوبت نسبي است ، كاهش دماي يك حجم از هواي مرطوب باعث آزاد شدن بخشي از رطوبت هوا مي گردد. به همين دليل شما لوله هاي جمع آوري آب را در نزديكي يك كولر مشاهده مي كنيد. همچنين بخش هاي بزرگي از يك كولر مواد سرمازا را مديريت كرده و هوا را به داخل و خارج از محيط هدايت مي كند.

بخار ساز : مواد سرما زا را به صورت مايع دريافت مي كند

كندانسور: انتقال حرارت را تسهيل مي كند

سوپاپ : جريان مواد سرمازا را به درون بخار ساز تنظيم مي كند

كمپرسور: پمپي كه مواد سرمازا را تحت فشار قرار مي دهد

بخش سرد يك كولر شامل بخار ساز و فن يا پنكه براي هدايت هواي سرد در بالاي سيم پيچ هاي سرد شده به درون اتاق است. بخش گرم يك كولر شامل يك كمپرسور ، كندانسور و پنكه اي براي هدايت هواي گرم مواد سرمازاي فشرده شده به بيرون است. در بين اين دو دسته سيم پيچ سوپاپ قرار دارد. اين سوپاپ ميزان مواد سرمازاي مايع شده را كه به سمت بخار ساز حركت مي كند تنظيم مي نمايد. در بخار ساز مواد سرمازا افت فشار را تجربه كرده و به حالت گاز تبديل مي گردد. كمپرسور در واقع يك پمپ الكتريكي بزرگ است كه مواد سرمازاي گازي شكل را تحت فشار قرار داده و ان را به صورت مایع تبديل مي كند. حسگر ها و زمان سنج ها و سوپاپ هاي ديگري نيز وجود دارد. اما بخار ساز ، كمپرسور و كندانسور و سوپاپ مياني اجزا اصلي يك كولر هستند.
عليرغم اينكه الگوي معمول تمامي كولر ها به صورت بالاست اما متغير هاي ديگري نيز وجود دارد. در كولر هاي پنجره اي تمامي اين اجزاء در داخل يك جعبه فلزي در مقابل پنجره كولر قرار دارد. هواي گرم از طريق پشت كولر تهويه مي شود. در حالي كه سيم پيچ هاي كندانسور و پنكه هواي داخل را خنك مي كند. كولر هاي بزرگتر متفاوت كار مي كنند. كولر هاي مركزي داراي يك ترموستات در تماس با سيستم گرمايش- سرمايش خانه هستند و كمپرسور ، كندانسور و بخش گرم دستگاه در داخل خانه نيست.

اين بخش ها در خارج از خانه قرار دارد. در هتل ها و بيمارستان ها بخش خارجي كندانسور بر روي سقف ساختمان نصب مي گردد.

ساير تصاوير

کولر گازی چگونه کار میکند- هایپرکلابز کولر گازی چگونه کار میکند- هایپرکلابز
منبع :http://hugel.biz/articles/93-how-air-conditioner-w...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب